[Wybór języka, strefy czasowej, waluty] ?
PL
Uczę się:

[Menu główne] ?
[Regulamin] ?
0.1

Regulaminy

Regulaminy

Regulamin

Niniejszy Regulamin serwisu internetowego – platformy e-learningowej (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług w postaci kursów językowych (grupowych lub indywidulnych) oraz pojedynczych godzin szkoleniowych, za pośrednictwem Internetu poprzez platformę internetową www.speakingworld.pl oraz klasę wirtualną Adobe Connect.

Spis treści
   1. Postanowienia ogólne

    1. Serwis stanowi platformę internetową do nauki języków obcych.
    2. Podmiotem oferującym i świadczącym Usługi w postaci prowadzenia Kursów językowych za pośrednictwem Serwisu jest Operator. Operator jest również administratorem danych osobowych Użytkowników i Lektorów.
    3. Korzystanie przez Użytkownika z Kursów w Serwisie jest odpłatne, zgodnie z cenami ustalonymi na podstawie aktualnego na dzień wykupienia danego Kursu cennika zamieszczonego w Serwisie. Wszystkie ceny podane w cenniku zamieszczonym w Serwisie są cenami brutto. Użytkownik dokonując zakupu danego Kursu zobowiązany jest potwierdzić, iż został poinformowany o odpłatności korzystania z Serwisu.
    4. Podstawą świadczenia Usług w postaci Kursów językowych za pośrednictwem Serwisu, jest Umowa zawarta między Użytkownikiem i Operatorem w trybie opisanym w pkt. IV Regulaminu, oraz niniejszy Regulamin, z którym Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać oraz zaakceptować go na etapie rejestracji Konta użytkownika w Serwisie. Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie po uprzedniej akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika (w drodze zaznaczenia odpowiedniego „checkboxa” przy rejestracji Konta).
    5. Operator przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający odtwarzanie jego treści.
    6. We wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Operatora stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
   2. Definicje

    1. Operator – należy przez to rozumieć osobę fizyczną – Marcina Rydzewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Global School Marcin Rydzewski, z miejscem wykonywania działalności w Ożarów Mazowiecki, przy ul. Żeromskiego 26 NIP: 118-158-13-42, REGON: 015791027
    2. Konto (Konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z usług w ramach Serwisu.
    3. Serwis – portal internetowy (platforma), służący do nauki języków obcych, działający pod adresem internetowym www.speakingworld.pl wraz z subdomenami prowadzonymi przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie. Pełne prawa do Serwisu przysługują Operatorowi.
    4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora na podstawie postanowień Regulaminu; w przypadku Użytkowników poniżej 18 roku życia, rejestracja w Serwisie będzie równoznaczna z potwierdzeniem posiadania zgody opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu przez takiego Użytkownika, przy czym  na prośbę Operatora tacy Użytkownicy będą zobowiązani przedłożyć pisemną zgodę opiekuna prawnego wyrażającą zgodę na korzystanie z Serwisu (zgoda w formie scanu oraz w formie pisemnej powinna zostać przesłana na adresy Operatora wskazane w punkcie XX Regulaminu).
    5. Lektor – oznacza lektora prowadzącego lekcje w ramach Kursów dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
    6. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną przy użyciu Formularza rejestracyjnego.
    7. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju treści umieszczane w Serwisie przez Operatora, Użytkownika lub Lektora, w tym dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania o Lektorach, kursy, etc.), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczane przez Użytkownika lub Lektora w Serwisie; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią integralną jej część.
    8. Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usług zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na czas określony, w drodze złożenia przez Użytkownika zamówienia na wybrany przez niego Kurs dostępny w Serwisie. Tryb zawarcia Umowy opisany jest w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
    9. Usługa lub Kurs – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom skorzystania online z odpłatnych lekcji z języków obcych prowadzonych przez Lektorów, na podstawie materiałów dydaktycznych opracowanych przez Operatora, za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem obrazu (wideo) i dźwięku (audio). Dostępne rodzaje Kursów to: Kursy indywidualne, Kursy grupowe, lub pojedyncze godziny lektorskie.
    10. Formularz kontaktowy – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny służący do kontaktu Użytkownika z Operatorem w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych przez Operatora Usług. Formularz kontaktowy dostępny jest w zakładce Kontakt.
    11. Formularz rejestracyjny – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny służący do rejestracji Konta w Serwisie www.speakingworld.pl, w którym Użytkownik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego służącego do wysyłki materiałów edukacyjnych oraz słuchawek a także hasła umożliwiającego zalogowanie do Konta Użytkownika. Formularz rejestracyjny dostępny jest w zakładce Zarejestruj.
    12. Formularz reklamacyjny – należy przez to rozumieć wiadomość służącą do zgłaszania wszelkich uwag, problemów, Awarii technicznych lub reklamacji związanych z korzystaniem z Serwisu bądź Usług przez Użytkowników. Dostępny w zakładce Kontakt.
    13. Formularz odstąpienia od Umowy - należy przez to rozumieć wiadomość służącą do złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej z Operatorem na świadczenie Usług. Dostępny w zakładce Kontakt.
    14. Awaria techniczna – należy przez to rozumieć sytuację, w której Serwis nie pozwala Użytkownikom korzystać z podstawowych funkcji.
   3. Rejestracja Konta Użytkownika

    1. W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu należy zarejestrować i aktywować Konto Użytkownika w Serwisie. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna.
    2. Rejestracja Konta Użytkownika polega na założeniu przez Użytkownika Konta z zakładce Zarejestruj, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
    3. Użytkownik, zakładając Konto w Serwisie i akceptując Regulamin oświadcza, że:
     1. podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
     2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy bądź jest małoletni, ale posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie Umowy i na prośbę Operatora prześle scan oraz wersję pisemną tej zgody na adresy Operatora wskazane w punkcie XX Regulaminu.
    4. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika należy je aktywować za pomocą linku aktywującego, przesłanego na adres e-mail Użytkownika podany przy Rejestracji Konta. Adres e-mail podany przez Użytkownika zostaje w chwili jego podania powiązany z Kontem, oraz stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika przez Operatora, jak również będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego adresu e-mail, w tym za brak możliwości aktywacji Konta. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przy Rejestracji, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji swojego adresu.
    5. Zrealizowanie procedury aktywacji Konta w Serwisie możliwe jest wobec Użytkownika, który:
     1. podał wszystkie wymagane w Formularzu rejestracyjnym dane
     2. zaakceptował treść Regulaminu (zawierającego Klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych) poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu rejestracyjnym.
    6. Operator może odmówić utworzenia Konta, a także zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że nazwa ta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
    7. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik podał nieprawdziwe lub nieaktualne dane przy Rejestracji, Operator ma prawo zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy. Operator może zablokować Konto w przypadku powzięcia informacji, iż osoby trzecie uzyskały dostęp do Konta w sposób nieuprawniony lub niezgodny z Regulaminem.
    8. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
     1. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
     2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
     3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;
     4. nieudostępniania osobom trzecim haseł dostępowych do Konta.
    9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie podejmowane przez siebie czynności wykonywane w Serwisie przy użyciu Konta Użytkownika. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego działania w Serwisie mogą być rejestrowane przez Operatora, który ma dostęp do Kont Użytkowników.
    10. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
    11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
     1. bezprawne działania innych Użytkowników;
     2. niezgodny z zasadami Serwisu sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Konta, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
     3. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z Regulaminem udostępniania przez Użytkownika dostępu do jego Konta osobom trzecim.
     4. działanie oprogramowania lub sprzętu należącego do Użytkownika, które uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Kursu, w tym zostało wywołane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania oraz wirusy komputerowe.
    12. Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Operatora celem  usunięcia swojego Konta, przy czym w przypadku usunięcia Konta w trakcie trwania Kursu zakupionego przez Użytkownika, takie usunięcie Konta nie powoduje automatycznego rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, w związku z czym Operator nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych przez Użytkownika.
   4. Zakup i aktywacja Kursu. Zawarcie Umowy.

    1. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może nabywać za pośrednictwem Serwisu Kursy. Szczegółowy opis Kursów znajduje się w zakładkach Serwisu pod nazwą Szkolenia/ Market Kursów/ Market Lekcji/ Lektor na żądanie.
    2. Nabycie przez Użytkownika danego Kursu oznacza zawarcie Umowy z Operatorem. W celu nabycia Kursu, Użytkownik:
     1. loguje się na swoje indywidualne Konto,
     2. dokonuje wyboru danego Kursu w zakładce Market Kursów/ Market Lekcji/ Lektor na żądanie,
     3. dokonuje zapłaty za Kurs,
     4. w podsumowaniu zamówienia klika przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
    3. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na daną Usługę (poprzez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z ust. 2 powyżej. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy z Operatorem (tj. dokonania nabycia danego Kursu), wraz ze szczegółami dotyczącymi zakupionego Kursu.
    4. Użytkownik, po dokonaniu zakupu Kursu, otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z instrukcjami dotyczącymi dalszego postępowania celem uczestniczenia w zakupionych przez Użytkownika Kursach w klasie wirtualnej.
    5. Wszystkie zakupione Kursy oraz zamówienia, jak również dostęp przez Użytkownika do klasy wirtualnej widoczne są w zakładce „Moje lekcje oraz Moje zamówienia”.
    6. Rozpoczęcie świadczenia zakupionych przez Użytkownika Usług nastąpi po zaksięgowaniu dokonanej przez Użytkownika płatności za daną Usługę.
   5. Wymagania techniczne.

    1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do prawidłowego korzystania z Kursu powinien on dysponować sprzętem o minimalnej konfiguracji sprzętowej, niezbędnym systemem operacyjnym oraz łączem internetowym o parametrach wskazanych poniżej w Regulaminie.
    2. Operator nie zapewnia sprzętu, systemu operacyjnego oraz łącza w celu przeprowadzenia Kursu.
    3. Minimalna konfiguracja sprzętowa :dla komputerów w systemem Windows:
     1. komputer klasy PC z procesorem 1.4GHz Intel® Pentium® 4 lub szybszy;
     2. 512 MB RAM (zalecane 1GB lub więcej);
     3. system operacyjny: Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit).
    4. Minimalna konfiguracja sprzętowa dla komputerów w systemem Mac OS:
     1. komputer klasy PC z procesorem 1.83 GHz Intel Core Duo lub szybszy;
     2. 512 MB RAM (zalecane 1GB lub więcej );
     3. Mac OS X 10.11, 10.12 and 10.13
     4. Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome
    5. Minimalna konfiguracja sprzętowa dla komputerów w systemem Linux:
     1. Ubuntu 14.04 i 16.04; Red Hat Enterprise Linux 6
    6. Pozostałe wymagania sprzętowe:
     1. HDD: 100 MB wolnej przestrzeni na dysku (zalecane 200 MB);
     2. monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej;
     3. klawiatura i myszka;
     4. mikrofon;
     5. słuchawki (zalecane)
     6. kamera wideo (zalecana);
     7. połączenie z siecią Internet zapewniające transfer w obie strony na poziomie min. 256 Kb/s z opóźnieniem nie większym niż 100ms.
    7. Do korzystania z Kursu niezbędne jest prawidłowe zainstalowanie na komputerze Użytkownika wszystkich komponentów, w tym karty dźwiękowej.
    8. Urządzenia mobilne typu tablet lub telefon mogą być wykorzystane do uczestniczenia w Kursie jeżeli spełniają następujące warunki:
     1. posiadają system operacyjny: Google Android 4.4 lub nowszy, Apple iOS: iOS 8.1.2 lub nowszy;
     2. urządzenie podłączone do sieci Internet z prędkością min. 512 b/s z opóźnieniem nie większym niż 100ms.
    9. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest używanie przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu „cookies”.
    10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż:
     1. korzystanie z Serwisu co do zasady nie wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów przez Użytkownika, przy czym w przypadku zaistnienia problemów lub awarii technicznych może się to okazać konieczne. W takim przypadku, Serwis poinformuje o konieczności zainstalowania przez Użytkownika określonych komponentów audio/video;
     2. oprogramowanie niezbędne do działania Kursu (klasa wirtualna) jest jednorazowo pobierane i instalowane ze strony internetowej producenta po uruchomieniu przez Użytkownika Serwisu linka do klasy wirtualnej przesłanego w wiadomości na adres e-mail z instrukcjami dotyczącymi dalszego postępowania celem uczestniczenia w zakupionych przez Użytkownika Kursach. Użytkownik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na dysponowanym przez siebie sprzęcie;
     3. w sieci chronionej Firewallem, Użytkownik powinien uzyskać od administratora sieci lokalnej nieograniczony dostęp do niektórych serwerów internetowych;
     4. Użytkownik powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej  dodatkowych wtyczek;
     5. Zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego w trosce o wysoką jakość połączenia z klasą wirtualną.
    11. Operator nie ponosi kosztów związanych ze spełnieniem przez Użytkownika wymagań sprzętowych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
    12. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 poniżej.
    13. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnych do wykonania czynności związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem.
    14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane okolicznościami niezależnymi od Operatora, w szczególności siłą wyższą, awarią sprzętu Użytkownika lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników w działanie Serwisu.
    15. Operator wykorzystuje pliki typu „cookies” wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
     1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
     2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;
     3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
    16. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików typu „cookies” znajdują się w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
    17. W przypadku jakichkolwiek problemów sprzętowych, Użytkownik może zwracać się do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego lub na adres e-mail wskazany w XX ust. 1 niniejszego Regulaminu.
   6. Zasady świadczenia Usług przez Operatora

    1. Operator zobowiązuje się do profesjonalnego i starannego świadczenia Usług szczegółowo określonych w opisie zakupionego przez Użytkownika Kursu oraz niniejszym Regulaminie. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
    2. Operator, w celu odpowiedniego doboru przez Użytkownika poziomu Kursu, rekomenduje przystąpienie do testu poziomującego przez potencjalnego Użytkownika przed dokonaniem przez niego zakupu Kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego. Indywidualne wyniki testów poziomujących dostępne są dla Użytkownika na jego Koncie, w zakładce „Moje testy”.
    3. Operator rekomenduje przed dokonaniem przez Użytkownika zakupu określonego Kursu zapoznanie się z sylwetkami Lektorów prowadzących, poprzez przegląd portfoliów Lektorów, znajdujących się w Serwisie, w zakładce „Nasi Lektorzy”, bądź poprzez zakup lekcji próbnej „try me”,  w zakładce „Market Lekcji”.
    4. Zasady świadczenia Kursów grupowych (Kursy dostępne w zakładce „Market Kursów”). Kursy grupowe będą prowadzone w grupach liczących od 3 do 4 osób, przy czym w wyjątkowych sytuacjach liczba osób w grupie może być niższa. Użytkownik może dokonać zmiany grupy w trakcie trwania Kursu wyłącznie z ważnych i uzasadnionych powodów, pod warunkiem, że będzie możliwe przeniesienie Użytkownika do innej grupy o tym samym profilu i poziomie zaawansowania, w której będą wolne miejsca. Zmiana grupy przez Użytkownika będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Operatora. Zmiana grupy zostanie dokonana przez Operatora w Serwisie poprzez udzielenie Użytkownikowi dostępu do nowej grupy i zamknięcie dostępu do poprzedniej grupy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba Użytkowników w grupie spadnie poniżej 3 osób, Operator może zaproponować Użytkownikom alternatywne rozwiązanie np.: podniesienie opłaty za pozostałą część Kursu, zmniejszenie liczby godzin Kursu, zmianę grupy lub zaliczenie dokonanej opłaty za Kurs grupowy na proporcjonalną liczbę zajęć indywidualnych. W razie odmowy i nie przyjęcia przez Użytkownika żadnego z proponowanych rozwiązań, Operator zwróci Użytkownikowi opłatę za Kurs, pomniejszoną proporcjonalnie w stosunku do liczby zrealizowanych już zajęć. Operator zobowiązuje się do prowadzenia Kursów grupowych zgodnie z określonymi parametrami danego Kursu (dot. ilości godzin Kursu, terminów odbywania się zajęć, osoby Lektora prowadzącego zajęcia, liczby osób w grupie oraz tematyki). Operator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do odwołania lub przeniesienia zaplanowanych na dany dzień i godzinę zajęć na inny  termin. Zajęcia odwołanie lub przełożone odbędą się w terminie obowiązywania zakupionego przez Użytkownika Kursu lub w uzasadnionych przypadkach czas trwania Kursu zostanie wydłużony. Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach (np. choroba Lektora prowadzącego zajęcia) do zapewnienia zastępstwa Lektora prowadzącego na czas jego nieobecności celem zapewnienia Użytkownikowi ciągłości Kursu. Lektor zastępujący będzie posiadał takie same kompetencje zawodowe jak pierwotny Lektor prowadzący zajęcia.
    5. Zasady świadczenia Kursów indywidualnych (Kursy dostępne w zakładce „Market Kursów”). Kursy indywidualne będą prowadzone przez Lektora wyłącznie dla danego Użytkownika. Operator zobowiązuje się do prowadzenia Kursów indywidualnych zgodnie z określonymi parametrami danego Kursu (dot. ilości godzin Kursu, terminów odbywania się zajęć, osoby Lektora prowadzącego zajęcia oraz tematyki). Użytkownik ma prawo do uczestniczenia w konkretnej liczbie zajęć w ramach danego Kursu i w terminach określonych przy zakupie Kursu. Użytkownik samodzielnie nie ma prawa do zmiany dni i godzin odbywania się zajęć, jak również do zmiany Lektora prowadzącego. Takie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Operatora. Zmiana dni i godzin zajęć, jak również osoby Lektora zostanie dokonana przez Operatora w Serwisie poprzez wskazanie nowego grafiku zajęć dla Użytkownika. Operator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do odwołania lub przeniesienia zaplanowanych na dany dzień i godzinę zajęć na inny  termin. Zajęcia odwołanie lub przełożone odbędą się w terminie obowiązywania zakupionego przez Użytkownika kursu lub w uzasadnionych przypadkach czas trwania kursu zostanie wydłużony. Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach (np. choroba Lektora prowadzącego zajęcia) do zapewnienia zastępstwa Lektora prowadzącego na czas jego nieobecności celem zapewnienia Użytkownikowi ciągłości Kursu. Lektor zastępujący będzie posiadał takie same kompetencje zawodowe jak pierwotny Lektor prowadzący zajęcia.
    6. Zasady świadczenia zajęć w ramach godzin lektorskich (Dostępne w zakładce „Market lekcji/Lektor na żądanie). Operator zobowiązuje się do prowadzenia pojedynczych godzin lektorskich zgodnie z określonymi parametrami danej oferty (dot. ilości wykupionych godzin, terminów odbywania się zajęć, osoby Lektora prowadzącego zajęcia). Użytkownik ma prawo do uczestniczenia w konkretnej liczbie zakupionych zajęć i w terminach określonych przy zakupie Usługi. Użytkownik samodzielnie nie ma prawa do zmiany dni i godzin odbywania się zajęć, jak również do zmiany Lektora prowadzącego. Takie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Operatora. Zmiana dni i godzin zajęć, jak również osoby Lektora zostanie dokonana przez Operatora w Serwisie poprzez wskazanie nowego grafiku zajęć dla Użytkownika. Operator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do odwołania lub przeniesienia zaplanowanych na dany dzień i godzinę zajęć na inny  termin w porozumieniu  Użytkownikiem. Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach (np. choroba Lektora prowadzącego zajęcia) do zapewnienia zastępstwa Lektora prowadzącego na czas jego nieobecności. Lektor zastępujący będzie posiadał takie same kompetencje zawodowe jak pierwotny Lektor prowadzący zajęcia.
   7. Materiały od Operatora

    1. Materiały edukacyjne prezentowane Użytkownikowi w klasie wirtualnej podczas trwania Kursu stanowią własność intelektualną Operatora lub podmiotów z nim współpracujących. Użytkownik zobowiązuje się respektować wszelkie prawa przysługujące Operatorowi z tego tytułu, a zwłaszcza prawo do nienaruszalności treści oraz formy takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować w jakiejkolwiek formie materiałów chronionych prawem autorskim bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać rejestracji przebiegu zajęć za pomocą jakichkolwiek urządzeń nagrywających, bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora.
    2. W przypadku zakupu przez Użytkownika określonych Kursów grupowych lub indywidualnych, Użytkownik w ciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku Operatora pełnej kwoty ceny należnej za dany Kurs, otrzyma na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres - podręcznik (rodzaj podręcznika uzależniony od zakupionego Kursu) oraz słuchawki komputerowe.
    3. Przesyłka dostarczana będzie za pośrednictwem wybranej przez Operatora firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Operator. W przypadku problemów z odbiorem przesyłki w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem zgodnie z pkt XX Regulaminu.
    4. Użytkownik ma obowiązek dokonania weryfikacji kompletności i braku uszkodzeń mechanicznych przesyłki w obecności kuriera. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru przesyłki zarówno u kuriera, jak i za pośrednictwem formularza dostępnego na Koncie Użytkownika.
    5. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za dostarczony podręcznik i słuchawki komputerowe na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
    6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, w tym w sytuacjach opisanych w pkt XIII Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu podręcznika oraz słuchawek na adres Operatora, zgodnie z pkt XIII ust. 5 Regulaminu. Materiały nie mogą nosić żadnych znamion używania.
   8. Prawa i obowiązki Użytkowników.

    1. Użytkownik zobowiązany jest do:
     1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
     2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
     3. informowania Operatora o wszelkich usterkach Serwisu;
     4. niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
     5. niemodyfikowania i nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis;
     6. niemodyfikowania w jakimkolwiek celu Usług Serwisu, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
     7. niedostarczania i nieprzekazywania (w szczególności podczas zajęć prowadzonych w trakcie Kursu bądź poprzez komentarze, oceny, opinie lub wiadomości publikowane w Serwisie przez Użytkownika) treści zabronionych w Serwisie, w tym treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych, propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających prawo do prywatności etc. Za treści zabronione uważa się również zachowanie Użytkownika w trakcie zajęć, polegające na obnażaniu się przez Użytkownika, noszeniu przezroczystych ubrań, przybieraniu lubieżnych lub prowokacyjnych póz, dokonywanie zbliżeń miejsc intymnych etc.
     8. korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, Lektorów oraz Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
     9. aktywnego udziału we wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach zakupionego przez siebie Kursu,
     10. niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;
     11. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz w celu związanym z prawidłowym korzystaniem z Usług. Wykorzystywanie Treści w innym celu i zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora;
     12. niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszającym dobre obyczaje lub wizerunek Operatora lub Serwisu;
     13. dostarczanie wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Serwisie Użytkownik jest uprawniony;
     14. uczestniczenia w lekcji z Lektorem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi przez Operatora lub danego Lektora;
     15. nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych (w tym intymnych) lub biznesowych z Lektorami lub innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
    2. Użytkownik zawierając Umowę, wyraża jednocześnie zgodę na rejestrowanie przez Operatora zajęć lekcyjnych w klasie wirtualnej celem późniejszego utrwalania materiału edukacyjnego. Dostęp do zarejestrowanych zajęć przysługuje tylko Użytkownikom uczestniczącym w danych zajęciach.
    3. Użytkownik nie ma obowiązku upublicznienia swojego wizerunku poprzez aktywowanie działania kamery internetowej.
    4. Użytkownik ma prawo do:
     1. nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
     2. dokonania oceny Lektora po skorzystaniu z danej lekcji w ramach Kursu;
     3. odstąpienia od zawartej Umowy na warunkach i zasadach opisanych w pkt XIII Regulaminu
     4. korzystania z Klasy wirtualnej Adobe Connect, w której prowadzone są zajęcia, tylko w celu przewidzianym tematyką Kursu.
    5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
     1. nagrywania lub publikowania poszczególnych lekcji lub konwersacji z Lektorem odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Operatora;
     2. wykorzystywania danych osobowych Lektorów w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.
   9. Odpowiedzialność Użytkowników

    1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści umieszczane przez nich w Serwisie.
    2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, przyjmuje do wiadomości, iż niedozwolone jest:
     1. korzystanie z Serwisu w sposób powodujący naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.
     2. zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
     3. wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury Serwisu.
     4. zmiany, modyfikacje lub blokowanie jakichkolwiek Treści w Serwisie, jak też wszelkie inne działania powodujące zakłócenia lub trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu.
     5. używanie programów utrudniających lub uniemożliwiających pracę innym Użytkownikom m.in. programów służących do zdalnego zawieszania komputerów (lub innych urządzeń) lub przejmowania nad nimi kontroli.
    3. Bez uszczerbku dla innych praw Operatora, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu bądź jakichkolwiek innych norm i przepisów, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia zabronionych Treści z Serwisu oraz zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu, a w szczególnych przypadkach do powiadomienia odpowiednich służb o zaistniałym naruszeniu.
    4. W przypadku Użytkownika niepełnoletniego, pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego Użytkownika ponosi jego opiekun prawny, który wyraził zgodę na korzystanie z Serwisu przez tego Użytkownika.
   10. Prawa i obowiązki Operatora.

    1. Operator zobowiązany jest do:
     1. profesjonalnego świadczenia Usług,
     2. zapewnienia dostępu Użytkownikom do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie;
     3. niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usług;
     4. wybrania Lektorów przeprowadzających lekcje w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności.
    2. Operator ma prawo do:
     1. przejściowego, krótkotrwałego wyłączenia dostępu do Serwisu ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, technicznych lub związanych z modyfikacją Serwisu;
     2. wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;
     3. zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu;
     4. weryfikacji prawdziwości danych udostępnianych przez Lektorów na ich profilach oraz przez Użytkowników na ich Kontach w Serwisie.
   11. Odpowiedzialność Operatora.

    1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
    2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty Użytkownika związane z nauką języków obcych poprzez korzystanie z Kursów za pośrednictwem Serwisu.
    3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usług.
    4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
    5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usług powstałych na skutek działania siły wyższej. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.
    6. Operator informuje, iż z powodu świadczenia Usług w Serwisie za pośrednictwem sieci Internet i wobec jej publicznego charakteru, korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem wynikającym z ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, w związku z czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki takiej nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w transmisję danych.
   12. Reklamacje.

    1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w świadczeniu Usług przez Operatora, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji z tego tytułu w drodze pisemnej (na adres wskazany w pkt XX Regulaminu) lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem Formularza kontaktowego- Kontakt.
    2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń związanych ze świadczeniem Usług przez Operatora. W przypadku, gdy w ocenie Operatora zaistnieje konieczność uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika, Operator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.
    3. Operator najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu drogą pisemną lub za pośrednictwem e-maila. W przypadku, gdy Operator uzna reklamację za uzasadnioną, wówczas poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji.
    4. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za bezzasadne przez Operatora, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów załatwiania reklamacji, o których mowa w pkt XVII Regulaminu, w szczególności zwrócić się do właściwego rzecznika ochrony praw konsumenta. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź też bezpośrednio w biurze właściwego rzecznika ochrony praw konsumenta. Adres i telefon właściwego rzecznika ochrony praw konsumenta można znaleźć odpowiednio w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania Użytkownika, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   13. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika.

    1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, na podstawie art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019 poz. 134 t.j.) Użytkownik może bez podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od zawartej z Operatorem Umowy, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy (w rozumieniu pkt. IV ust. 3 niniejszego Regulaminu).
    2. Do skorzystania z prawa odstąpienia konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej przesłane na adres e-mail: office@speakingworld.pl bądź skorzystanie w Formularza kontaktowego- Kontakt lub za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym wysłanym na adres: 00-837 Warszawa ul. Pańska 98 lok 1. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczające jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres e-mail lub listem poleconym na adres  Operatora, przed upływem tego terminu.
    3. Operator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania, na adres e-mail Użytkownika wskazany przy Rejestracji.          
    4. Zwrot płatności dokonanych przez Użytkownika przy zawarciu Umowy zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego korzystał Użytkownik przy zawieraniu Umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Użytkownik, w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, może wskazać numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z takim zwrotem.
    5. W przypadku, gdy Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy po odbiorze materiałów opisanych w pkt VII Regulaminu, wówczas Użytkownik ma obowiązek zwrotu otrzymanych materiałów w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy nadanie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, przed upływem tego terminu. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przesyłki. Przesyłane materiały powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości otrzymanych od Operatora materiałów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych materiałów.
    6. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Użytkownika do chwili otrzymania przesyłki zwrotnej z materiałami zgodnie z ust 5 powyżej, lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika potwierdzenia odesłania tej przesyłki zwrotnej, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy:
     1. Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika złożoną przy zawieraniu Umowy, o czym Użytkownik został również poinformowany w trakcie procesu zakupowego przed zawarciem Umowy.
     2. Operator przesłał Użytkownikowi treści cyfrowe przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, za wyraźną zgodą Użytkownika złożoną przy zawieraniu Umowy.
    8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu przez Użytkownika żądania natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za Usługi wykonane do dnia odstąpienia, proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Operatora świadczenia (z uwzględnieniem cen wskazanych w cenniku aktualnym na dzień zawarcia Umowy). W przypadku uiszczenia pełnej płatności za daną Usługę przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy, Operator zwróci Użytkownikowi uiszczoną płatność po potrąceniu kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim z tytułu świadczonych do dnia odstąpienia Usług.
   14. Zgłaszanie uwag, problemów i Awarii technicznych.

    1. Wszelkie incydenty, Awarie techniczne uwagi bądź inne problemy związane z działaniem Serwisu bądź świadczeniem Usług powinny być zgłaszane do Operatora przez Użytkowników niezwłocznie od zaistnienia danego zdarzenia, za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego.
    2. W celu zgłoszenia wystąpienia Awarii technicznej, Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu reklamacyjnym następujące dane: Login, numer telefonu, treść wiadomości zawierającą datę i godzinę wystąpienia danego błędu oraz szczegółowy opis błędu. Zaleca się także załączenie przynajmniej jednego zrzutu ekranu obrazującego opisywany błąd w Serwisie.
    3. Operator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia danego problemu, podejmie starania w celu jego usunięcia, aby jak najszybciej przywrócić sprawność funkcjonowania Serwisu.
   15. Procedura zgłaszania bezprawnych Treści.

    1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści, jak też za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach danego Kursu. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, powinien on niezwłocznie zgłosić Operatorowi ten fakt, za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego.
    3. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników oraz Lektorów, jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, bądź dane osobowe. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do powyższych Treści.
    4. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, bądź do wyrządzenia jakichkolwiek szkód osobom trzecim lub Operatorowi, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia takich szkód i usunięcia zaistniałych naruszeń.
   16. Ochrona danych osobowych.

    1. Dane Użytkowników, w tym wszelkie dane podane przy Rejestracji Konta oraz zawieraniu Umowy, jak również wizerunek Użytkownika – w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa – są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych.
    2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] – dalej jako „RODO”), a także niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
    3. Operator, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, iż:
     1. administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, tj. Marcin Rydzewski Global School z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Żeromskiego 26, NIP [118-158-13-42], REGON [015791027].
     2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych/inspektorem danych osobowych możliwy jest adresem e-mail: iod@speakingworld.pl
     3. dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w ramach korzystania przez nich z Usług oferowanych przez Operatora w Serwisie, a w szczególności w celach wskazanych w Polityce Prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Ponadto, w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych i/lub wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w zakresie przedstawienia oferty produktów i usług świadczonych przez Operatora w Serwisie bądź podmioty z nim współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     4. odbiorcą danych osobowych Użytkowników mogą być m.in. współpracujące z Operatorem podmioty (w szczególności lektorzy i inni Użytkownicy korzystający z tego samego Kursu grupowego, dostawcy usług informatycznych, operatorzy platform płatniczych, podmioty świadczące usługi marketingowe) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie właściwych umów powierzenia. Operator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
     5. Operator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, za wyjątkiem następujących sytuacji:
      • Udostępniania danych Użytkownika podwykonawcom Operatora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Operatorowi usługi informatyczne. Operator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
      • Udostępnienia danych Użytkownika w postaci pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) oraz wizerunku - Lektorom, których Użytkownik wybiera do przeprowadzenia lekcji w ramach danego Kursu. Część Lektorów posiada miejsce stałego pobytu w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Operator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Operator zawiera z Lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie;
     6. dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu wycofania przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie ich danych osobowych okaże się zbędne z punktu widzenia celu tego przetwarzania;
     7. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
     8. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
     9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym udostępnienie tych danych jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych w Serwisie przez Operatora, a niewyrażenie takiej zgody może skutkować ograniczeniem niektórych funkcji lub dostępu do Usług oferowanych w Serwisie.
     10. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Operatora.
    4. Operator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Operator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
    5. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania oraz ochrony tego przetwarzania znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu – Polityce Prywatności.
   17. Rozwiązywanie sporów.

    1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
    2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
    3. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
   18. Własność intelektualna.

    1. Operator oświadcza, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych do wszelkich Treści publikowanych przez niego w Serwisie, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do wszelkich materiałów edukacyjnych.
    2. Wszelkie korzystanie z Treści publikowanych przez Operatora w Serwisie może odbywać się wyłącznie w celu, do którego te Treści są przeznaczone, tj. w celu korzystania z wykupionych przez Użytkownika Kursów. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora korzystać z Treści w innym celu niż wskazany powyżej, w tym nie może kopiować, dystrybuować, sprzedawać, udostępniać na jakiejkolwiek podstawie prawnej bądź w inny sposób wykorzystywać Treści publikowanych przez Operatora.
   19. Inne postanowienia.

    1. Wszelkie płatności dokonywane w Serwisie przez Użytkowników, będą dokonywane za pośrednictwem platformy płatniczej „Przelewy 24” prowadzonej przez spółkę Przelewy 24 DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
    2. Operator zastrzega możliwość współpracy z innym niż wskazany w ust. 2 powyżej operatorem płatności elektronicznych.
    3. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za zakupione Usługi w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania płatności.
   20. Kontakt z Operatorem.

    1. Użytkownik, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z Usługami świadczonymi przez Operatora na rzecz Użytkownika, może kontaktować się z Operatorem w następujący sposób:
     1. pisemnie – na adres Warszawa ul. Pańska 98 lok 1, 00-837
     2. telefonicznie – pod numerem telefonu +48 691-958-283
     3. za pośrednictwem poczty e-mail – na adres office@speakingworld.pl
    2. Operator, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z Usługami świadczonymi przez Operatora na rzecz Użytkownika, może kontaktować się z Użytkownikiem w następujący sposób:
     1. pisemnie – na adres Użytkownika podany przy Rejestracji Konta
     2. telefonicznie – pod numerem telefonu podanym przez Użytkownika przy Rejestracji Konta
     3. za pośrednictwem poczty e-mail – na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji Konta
    3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o jakichkolwiek zmianach dotyczących jego danych kontaktowych podanych przy Rejestracji Konta, jak też innych danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora.
   21. Postanowienia końcowe.

    1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2019r.
    2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian Regulaminu, Operator dostarczy Użytkownikowi informację o takich zmianach za pośrednictwem  korespondencji e-mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu - w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
    3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy zmiana ta jest konieczna:
     1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
     3. w celu wprowadzenia zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
     4. w celu wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Operatora.
    4. Świadczenie Usług przez Operatora w ramach Serwisu podlega prawu polskiemu.
    5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
    6. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.