[Wybór języka, strefy czasowej, waluty] ?
PL
Uczę się:

[Menu główne] ?
[Polityka Prywatności i Cookies] ?
0.1

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności i plików "cookies"

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) wprowadza się Politykę prywatności i Cookies.

Niniejsza Polityka prywatności i Cookies określa zasady przetwarzania danych przez Administratora i ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Użytkowników Serwisu. Niniejsza Polityka prywatności i Cookies posługuje się pojęciami wprowadzonymi i zdefiniowanymi w Regulaminie pod warunkiem, że w Polityce prywatności i Cookies nie zostało nadane inne znaczenie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności i Cookies.

Spis treści
   1. Administrator danych osobowych

    1. Administratorem  danych osobowych Użytkowników jest Operator tj. Marcin Rydzewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Global School Marcin Rydzewski, z miejscem wykonywania działalności w Ożarów Mazowiecki, przy ul. Żeromskiego 26  NIP: 118-158-13-42, REGON: 015791027 (dalej jako „Administrator”).
    2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem iod@speakingworld.pl
   2. Cele prawne oraz podstawy prawne przetwarzania danych

    1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników wyłącznie w ramach korzystania przez Użytkowników z Usług oferowanych w Serwisie, a w szczególności w następujących celach:
     1. w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną, udostępnienia Treści zgromadzonych w Serwisie oraz zawarcia i realizacji Umów zawartych z Użytkownikami - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
     2. w celu udostępnienia Formularza rejestracyjnego, Formularza kontaktowego, Formularza reklamacyjnego oraz Formularza odstąpienia od Umowy, na potrzeby identyfikacji Użytkownika, udzielania przez Administratora odpowiedzi na zapytania i treści sformułowane w Formularzach oraz zrealizowania czynności związanych z funkcjami Formularzy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
     3. w celu obsługi procesu zakupu Usług świadczonych w Serwisie, aby Użytkownik mógł skorzystać z funkcji i Usług oferowanych w Serwisie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
     4. w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - w celu prawidłowego wykonania Usług polegających na prowadzeniu lekcji on-line z udziałem Lektora w formie wideokonferencji i udostępnienie wizerunku Użytkownika Lektorom oraz innym upoważnionym podmiotom, wyłącznie w ramach korzystania z Usług oferowanych w Serwisie - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
     5. w celach analitycznych i statystycznych, na potrzeby zbadania preferencji Użytkowników oraz  poprawy jakości świadczonych Usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
     6. w przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika - w celach marketingowych i handlowych Administratora, podmiotów współpracujących i podmiotów upoważnionych, na potrzeby analizy i personalizacji ofert produktów i Usług świadczonych w Serwisie, a także w celu promowania Usług Administratora oraz zarządzania Usługami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
     7. w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, w szczególności w celach archiwizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    2. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być również przetwarzane w przypadku niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   3. W jaki sposób i jakie dane są zbierane?

    1. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy Rejestracji, przy wypełnianiu Formularzy) oraz stosowania plików Cookies – zarówno własnych, jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
    2. W przypadku Rejestracji, skorzystania z Formularza kontaktowego, Formularza reklamacyjnego lub Formularza odstąpienia od Umowy oraz korzystania z Usług oferowanych w Serwisie,  Użytkownik udostępnia Administratorowi w szczególności następujące dane:
     1. Imię i nazwisko,
     2. Adres zamieszkania,
     3. Numer telefonu,
     4. Adres e-mail.

    3. Z uwagi na charakter niektórych Usług świadczonych przez Administratora w Serwisie (lekcje on-line z udziałem Lektorów w formie wideokonferencji), Użytkownik, po udzieleniu zgody, udostępnia Administratorowi, Lektorom oraz innym upoważnionym podmiotom swój wizerunek. Wizerunek będzie przetwarzany wyłącznie w zakresie korzystania z Usług oferowanych przez Administratora w Serwisie. Użytkownik przed skorzystaniem z w/w Usług zostanie poproszony o zgodę na przetwarzanie danych, w tym także swojego wizerunku. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Usług świadczonych przez Administratora w zakresie zajęć w formie wideokonferencji, w związku z czym niewyrażenie takiej zgody będzie wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
    4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, nazwie domeny, typie przeglądarki, typie systemu operacyjnego, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisu oraz tworzenia statystyk i analiz.
    5. Użytkownik, w celu korzystania z Usług, zobowiązany jest do zapewnienia sobie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych, o których mowa szczegółowo w rozdziale V Regulaminu - „Wymagania sprzętowe”.
   4. Zasady i warunki przetwarzania danych:

    1. Administrator przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.
    2. Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz przechowuje i przetwarza dane:
     1. zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności),
     2. w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności),
     3. w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),
     4. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu),
     5. w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych),
     6. przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości),
     7. przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania),
     8. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).

    3. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
     1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
     2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
     3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
     4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
     5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
     6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
   5. Kto będzie odbiorcą danych i gdzie będą one przekazywane:

    1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika każdorazowo z zakresu Usług z jakich korzysta Użytkownik Serwisu. Katalog odbiorców danych osobowych może wynikać również ze zgody Użytkownika Serwisu lub przepisów prawa.
    2. W ograniczonym zakresie w przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział podmioty współpracujące z Administratorem (w szczególności Lektorzy i inni Użytkownicy korzystający z tego samego Kursu grupowego) oraz dostawcy usług informatycznych i hostingu, księgowych, rachunkowych, prawnych, kurierskich, doradczych i marketingowych.
    3. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
    4. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie właściwej umowy powierzenia zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie wskazanym w umowie i w zgodzie obowiązującymi przepisami prawa.
    5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem:
     1. Udostępniania danych Użytkownika podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Operator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
     2. Udostępnienia danych Użytkownika w postaci pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) oraz wizerunku - Lektorom, których Użytkownik wybiera do przeprowadzenia lekcji w ramach danego Kursu. Część Lektorów posiada miejsce stałego pobytu w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z Lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Administratora.
   6. Przez jaki okres dane będą przetwarzane:

    1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu wycofania przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie ich danych osobowych okaże się zbędne z punktu widzenia celu tego przetwarzania.
    2. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
     1. Przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
     2. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
     3. Okres, na który zostały wykupione Usługi świadczone w Serwisie;
     4. Okres, na jaki została udzielona zgoda Użytkownika.
   7. Jakie Użytkownik ma prawa:

    1. Użytkownik posiada prawo do:
     1. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
     2. sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
     3. usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),
     4. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
     5. przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO),
     6. sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO),
     7. niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).

    2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
    3. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Jakie będą konsekwencje niepodania danych:

    1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności Serwisu może nie działać prawidłowo lub Użytkownik może mieć ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do Usług oferowanych przez Administratora w Serwisie.
   9. Wykorzystywanie Cookies

    1. W ramach działalności Serwisu wykorzystywane są pliki Cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików Cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
    2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
    3. Pliki Cookies mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji Użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia Użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.
    4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
     1. Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie wpisywać ponownie hasła;
     2. Konfiguracji Serwisu, dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową (Serwis), dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
     3. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z Serwisu.
     4. zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka zakupowego w celu zakupu Usług w Serwisie,

    5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent Cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Serwisu, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    6. Wykorzystywanie plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
    7. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików Cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
    8. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików Cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
    9. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda Użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego, może być wyrażona przez Użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.-
    10. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików Cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
     1. przeglądarka Firefox;
     2. przeglądarka Chrome;
     3. przeglądarka Microsoft Edge;
     4. przeglądarka Opera;
     5. przeglądarka Safari.

    11. Należy pamiętać, że usunięcie lub blokada plików "cookies" może wiązać się z tym, że niektóre sekcje/ zakładki Serwisu nie będą funkcjonowały poprawnie
   10. Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej.

    1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików Cookies dostarczanych przez te podmioty.
    2. Administrator korzysta w ramach Serwisu z następujących narzędzi dostarczanych przez Google LLC (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików Cookies):
     1. Google Analytics, które pozwala na zbieranie danych statystycznych;
     2. Google Tag Manager, które pozwala na przesyłanie do przeglądarki Użytkownika najbardziej aktualnej konfiguracji tagów wraz z instrukcją, które z nich mają zostać uruchomione;
     3. Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych.

    3. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook, Inc. z siedzibą w USA (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików Cookies). Jest to narzędzie analityczne pomagające mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisie oraz na prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com.
   11. W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe?

    1. Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane zabezpieczane są za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Administrator zabezpiecza dane przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
   12. Zmiany Polityki prywatności i Cookies

    1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu. Po dokonaniu zmiany, Polityka prywatności ukaże się w Serwisie z nową datą.

  Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 05.03.2019 roku.