[Wybór języka, strefy czasowej, waluty] ?
PL
Uczę się:

[Menu główne] ?
[Klauzula informacyjna] ?
0.1

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) Operator informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator, tj. Marcin Rydzewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Global School Marcin Rydzewski, z miejscem wykonywania działalności w Ożarów Mazowiecki, przy ul. Żeromskiego 26  NIP: 118-158-13-42 (dalej jako „Administrator”);

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: iod@speakingworld.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w ramach korzystania z usług oferowanych przez Administratora w Serwisie, a w szczególności w celach wskazanych w Polityce Prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Ponadto, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody w  celach marketingowych i handlowych i/lub wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie przedstawienia oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora w Serwisie bądź podmioty z nim współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. współpracujące z Administratorem podmioty (w szczególności lektorzy i inni Użytkownicy korzystający z tego samego Kursu grupowego, dostawcy usług informatycznych, operatorzy platform płatniczych, podmioty świadczące usługi marketingowe) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie właściwych umów powierzenia; Operator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;

5. Operator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, za wyjątkiem następujących sytuacji:

     a. Udostępniania Pani/Pana danych osobowych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

     b. Udostępnienia Pani/Pana danych osobowych w postaci pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) oraz wizerunku - Lektorom, których Pani/Pan wybierze do przeprowadzenia lekcji w ramach danego Kursu. Część Lektorów posiada miejsce stałego pobytu w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z Lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez Panią/Pana z usług oferowanych w Serwisie, a niewyrażenie takiej zgody może skutkować ograniczeniem niektórych funkcji lub dostępu do usług oferowanych w Serwisie.